Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1511568602\', \'Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=8&func=view&id=399&view=flat&Itemid=27\', \'54.225.36.143\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler (0 inceleyen) 
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler
#399
zeydi (Kullanıcı)
Senior Boarder
Gönderiler: 57
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler 8 Yıl, 8 Ay önce Başarı: 0  
Kira gelirlerinden indirilebilecek giderlerSadece GMSİ beyannamesi vermekle yükümlü olan mükellefler gider yöntemlerini iki şekilde tayin edebilirler bunlar Gerçek gider yöntemi ve Götürü usulde yapılan gider yöntemidir.Kira gelirlerinde istisna tutarları2008 Yılı Mesken gelirlerinde İstisna Tutarı 2.40000 TL

2008 Yılı İşyeri gelirlerinde İstisna Tutarı 19 80000 TLyi aşanlar beyanname vermekle yükümlüdür.Yazımızda sadece gelirlerden indirilebilecek gider kalemlerine değineceğiz.Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler iki şekilde uygulanmaktadır.

Gider yöntemleri

a) Gerçek Gider Yöntemi

b) Götürü Gider YöntemiSeçilen gider yöntemi bina daire gibi ayrımlara tabii tutulmadan tüm gelirlere uygulanmak zorundadır. Mükellef mesken kiraları için gerçek gider yöntemi işyeri kiraları için götürü gider yöntemi seçemez.Gerçek gider yöntemini seçen vergi mükellefi gelirlerinden hangi giderleri indirebilir ?1- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma ısıtma su ve asansör giderleri

2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri

3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri

4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5i (iktisap bedelinin % 5i tutarındaki bu indirim sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2003 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen emlak vergisi resim harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları

6- Amortismanlar

7- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri

8- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler

9- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç]

10- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar

brüt kira tutarından indirilir.Ancak bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. örneğin 2008 yılı için 2 40000 TL olan Mesken kira geliri istisnası uygulanamaz.Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır.Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider

Toplam HasılatGötürü gider yöntemini seçen vergi mükellefi bu yöntemi nasıl uygulayacaktır ?1- Götürü gider yöntemini seçen mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Bu yöntemde 2008 yılı için istisna edilmiş olan 2 400 00 TL gelirlerden indirildikten sonra kalan kısmın % 25i gider olarak yazılmaktadır.

2- Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.Kira Gelirlerine İstisna Nasıl Uygulanacak ?Sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için istisna uygulaması yapılabilmektedir..Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde her bir ortak için 2.400 Türk Liralık istisna (2008 yılı için) ayrı ayrı uygulanacaktır. Mirasın paylaşılmamış olması halinde de her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.


Kira Gelirlerine Uygulanacak Diğer indirimler Nelerdir ??Kira geliri elde eden gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan ve aşağıda özetlenen bağış ve yardımlar ile harcamalarının tamamını veya belli bir tutarını verdikleri beyanname üzerinde safi iratlarından indirim konusu yapabileceklerdir. İndirimlerin hesaplanmasıyla ilgili olarak 6 numaralı örnek verilmiştir. (Bu indirimler hakkında tereddüde düşen mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine bakabilirler.)1- Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri[1][1]Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına eşine ve küçük çocuklarına ait hayat ölüm kaza hastalık sakatlık analık doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiyede kain ve merkezi Türkiyede bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş prim ve katkı payı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması gerekir. Ayrıca prim ve katkı tutarları gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmalı ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında indirilmemiş olmalıdır.)2- Eğitim ve Sağlık HarcamalarıBeyan edilen gelirin (safi iradın) % 10unu aşmaması Türkiyede yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla mükellefin kendisi eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (Eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).3- Okul Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar[2][2]Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine il özel idarelerine belediyelere ve köylere bağışlanan okul sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası yetiştirme yurdu huzurevi bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.4- Diğer Bağış ve Yardımlar

1 - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri il özel idareleri belediyeler köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilen gelirin (safi iradın) % 5ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10unu) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.2 - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri il özel idareleri belediyeler köyler kamu yararına çalışan dernekler Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri kültürel varlıkların korunması yapımı onarımı vb. ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı.3 - Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı.Gider olarak kira gelirlerinden düşülebilecektir.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın