Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1516439039\', \'SMMM 2008/3-C GRUBU STAJ SORULARI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=5&func=view&id=588&Itemid=27\', \'23.22.240.119\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM 2008/3-C GRUBU STAJ SORULARI
#588
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM 2008/3-C GRUBU STAJ SORULARI 5 Yıl, 6 Ay önce Başarı: 0  
SORU 1:
Staj Yönetmeliğine göre hangi hallerde aday meslek mensuplarının staja tamamlamalarına izin verilmez? Açıklayınız.

CEVAP 1:
Stajın Tamamlanmasına İzin Verilmeyen Haller
Aşağıda ki hallerde aday meslek mensuplarının stajı tamamlamalarına izin verilmez ve oda yönetim kurulu kararıyla meslekle ilişkileri kesilir;
• Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarına katılmayanlar
• Verdikleri belgeler doğru olmayanlar veya belgelerde tahrifat yaptıkları anlaşılanlar
• Yönetmeliğe göre stajı iptal edilmiş olanlar
• Yönetmelikte belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı davrananlar
• Yönetmelikte belirtilen meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan işler yapanlar
• Yönetmelikte belirtilen Serbest Muhasebecilik staj ara ve bitirme değerlendirmeleriyle ilgili şartları sağlayamayanlar.

SORU 2:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği’ne göre meslekten çıkarma cezasını tanımlayarak hangi hallerde verileceğini açıklayınız.

CEVAP 2:
Meslekten Çıkarma Cezası
Madde 9- Meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:
a) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile
cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi
b) Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis
cezası ile cezalandırılmış olunması
c) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaı sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile
kesinleşmesi
d) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir
başkasına kullandırılması
e) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve
imzalanması
f) Meslek mensuplarının Kanunun 4 üncü maddesindeki koşulları taşımaması veya bu
koşulların sonradan kaybedilmesi.

SORU 3:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamını belirtiniz.

CEVAP 3:
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kapsamı
Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri işverenleri sağlık hizmeti sunucularını bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar. (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde : 2)

SORU 4:

İş Kanunu’na göre işverenin ödeme aczine düşmesini açıklayınız.

CEVAP 4:
İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
İşverenin konkordato ilan etmesi işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.
Ücret Garanti Fonu işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (İŞ Kanunu Madde: 33)

SORU 5:
“Verginin tahakkuku” ve “verginin kesinleşmesi” kavramlarının anlamları aynı mıdır? Değil ise bu iki kavram nasıl ayırdedilir?

CEVAP 5:
Verginin Tahakkuku ve Kesinleşmesi
Verginin tahakkuku tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gerekli safhaya gelmesidir (VUK. m.22) Verginin bu aşamaya gelebilmesi için ya 30 günlük dava açma süresinin dava açılmadan geçirilmesi veya dava açılmışsa ilgili mahkemece karara bağlanmış olması gerekir. Dava açılan hallerde dava bir karara bağlanana kadar vergi tahakkuk etmez yani verginin ihtilaflı kısmının ödemesi durur yükümlü davasında haklı görülürse yapılmış olan işlemler kaldırılır veya düzeltilerek yeniden vergi tarh edilir. Davanın reddi halinde ise vergi tahakkuk eder yani ödenmesi gerekli aşamaya gelir ancak kesinleşmez yükümlü üst yargı yollarına başvurabilir ancak bu yollar
tüketildikten sonra verginin kesinleşmesinden söz edilebilir. Bir başka ifade ile verginin kesinleşmesi vergilendirme işlemine karşı tüm olağan yargı yollarının tüketilmesi veya sürelerin kaçırılması nedeniyle bu hakkı kullanma imkanının kalmaması anlamına gelir.

SORU 6:
Katma Değer Vergisi’nin unsurlarını (konusu vergiyi doğuran olay yükümlüsü matrahı) kısaca açıklayınız.

CEVAP 6:
Katma değer vergisinin konusu ticarî sınaî ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler her türlü mal ve hizmet ithalatı ile diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerdir. Sonuncu gruba örnek olarak posta telefon telgraf teleks radyo televizyon hizmetleri spor-toto oynanması piyango tertiplenmesi konserler maçlar yarışlar müzayede ve gümrük mahallerinde yapılan satışlar boru hattı ile petrol gaz vs. taşınması taşınmazların ve bu hükümdeki hakların kiraya verilmesi sayılabilir. Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Yasa trampayı iki ayrı teslim hükmünde saymıştır (m. 2). Hizmetler ise bir şeyi yapmak işlemek meydana getirmek imal etmek onarmak temizlemek hazırlamak değerlendirmek kiralamak bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşen işlemlerdir (m. 4). Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde hizmetin Türkiye sınırları içinde
kalan kısmı Türkiyede yapılmış hizmet sayılarak vergiye tabî tutulmuştur.
Katma değer vergisinin yükümlüleri mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar ithalatta mal ve hizmet ithal edenler transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar Posta İşletme Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Kurumu spor-toto piyango vs. nin teşkilat müdürlükleri mal ve haklan kiraya verenler at yarışları vs. talih oyunlarında bunları tertipleyenlerdir.
Maliye Bakanlığı vergi alacağının güvenceye alınması amacıyla yükümlülerin Türkiye içinde ikametgâhının işyerinin kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer durumlarda vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir kişiyi verginin ödenmesinden sorumlu tutmuştur.
Katma değer vergisinde matrah mal ya da hizmetlerin karşılığı ödenen bedeldir. Bedel deyimi malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan yahut bunlarca borçlanılan para mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat kıymet ve değerler toplamını ifade eder (m. 20). Ticarî teamüllere uygun miktarda yapılan ve belgelerde gösterilen ıskontolar hesaplanan katma değer vergisi matraha dahil değildir.
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay malın teslimi hizmetin ifası bunlara ilişkin belgeler teslim veya ifadan önce düzenleniyorsa fatura ve belgelerin düzenlenmesi kısım kısım yapılan teslim ve ifalarda her bir kısmın teslimi veya ifası malın alıcıya gönderilmesi halinde nakliyesine başlanması su elektrik vs. gibi kullanımlarda bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi kiraya vermelerde malın kullanıma terk edilmesi gibi işlemlerdir (m. 10).

SORU 7:
Vergi borcunu vadesinde ödememenin doğuracağı hukuki sonuçlar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

CEVAP 7:
Mali mevzuatımızda bu konuya ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun geniş anlamda vergi ilişkisinin tahsil aşamasını kurallara bağlamaktadır. Ayrı her vergi yasasında tahsile ilişkin bir kısım hükümler bulunduğu gibi vergiye ilişkin olmayan kimi yasalarda da aynı konuda hükümlere rastlanır. Vergi borcu ya yükümlü tarafından iradi olarak vadesinde ya da vade geçirilmekle birlikte yine iradi olarak; ancak gecikme zammı ile birlikte ödenir.
Yükümlünün iradi olarak ödemediği vergi borcu için
vergi idaresi harekete geçerek zor ile cebir ile tahsile yönelir. İşte devletin yaptırım gücü kullanılarak vergi alacağının cebren tahsilim düzenleyen dal şekli vergi hukukunun bir alt dalı olan vergi icra hukukudur. Vergi icra hukuku cebri tahsil usulünün yanı sıra devlet açısından vergi alacağını güvence altına alan bir kısmı önlemleri de düzenlemektedir. Vergi alacağının cebren tahsili mekanizması ana hatlarıyla şöyle işler:
Vadesinde borcunu ödemeyen yükümlüye vergi dairesince ödeme emri çıkartılır ödeme emrine rağmen borç ödenmezse cebren tahsil yoluna gidilir. Bu arada alacağın tahsilini güvence altına almak için vergi dairesi haciz ihtiyari haciz ihtiyati tahakkuk gibi bir kısım önlemlere başvurur. Tahsil aşamasına özgü olmak üzere ödeme emrine karşı yükümlüce dava açılabileceği gibi uygulanacak güvence önlemleri için belli yargısal yollara gidilebilir. Tüm bu mekanizmalar Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmektedir. Ancak tahsil
aşamasına ilişkin bu mekanizmalar yalnız Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi ve vergiye yakın nitelikte kamu gelirleri için değil 6183 sayılı Yasanın daha geniş kapsamı gereği tüm kamu alacakları için geçerlidir.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın