Table \'./smmmyeterlilik_smmm/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1511568261\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-2008 A GRUBU SORU VE CEVAPLARI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmyeterlilik.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=584&Itemid=27\', \'54.225.36.143\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-2008 A GRUBU SORU VE CEVAPLARI
#584
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-2008 A GRUBU SORU VE CEVAPLARI 5 Yıl, 5 Ay önce Başarı: 0  
SMMM STAJA BAŞLAMA-2008 A GRUBU SORU VE CEVAPLARI

SORU 1:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği’ne göre yanında
staj yapılabilecek meslek mensuplarını sayınız.

CEVAP 1:
a- Serbest Muhasebeci adayları yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir
veya serbest muhasebecilerin yanında ve/veya onların denetiminde ve gözetiminde
b- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirlerin yanında ve/veya onların denetiminde ve gözetiminde staj
yapabilirler.

SORU 2:
Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hangi çalışma konularında meslek
mensubu ile müşterisi arasında sözleşme yapılması zorunludur?

CEVAP 2:
a) Defter tutmak
b) Süreklilik arzeden müşavirlik hizmeti
c) İnceleme tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek
d) Yeminli mali müşavirlerin tasdik işlemleri

SORU 3:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamını belirtiniz.

CEVAP 3:
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kapsamı
Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri işverenleri sağlık
hizmeti sunucularını bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve
özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar. (Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde :2)

SORU 4:
İş Kanunu’na göre olağanüstü hallerde fazla çalışmayı açıklayınız.

CEVAP 4:
Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.
Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci ikinci ve
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. (İŞ Kanunu Madde: 43)

SORU 5:
Gelir vergisinde kaç türlü beyanname vardır? Bunlar hangi durumlarda kullanılır? Kısaca
açıklayınız.

CEVAP 5:
a- Yıllık Beyanname: Çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve
iratların bir araya getirilip toplanması ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine
bildirilmesinde kullanılır
b- Muhtasar Beyanname: İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından
kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak bildirilmesinde kullanılan beyannamelerdir
c- Münferit Beyanname: Dar yükümlülerin yıllık beyanname ile bildirmek zorunda
olmadıkları kazanç veya iratlarından vergisi tevkifat yoluyla alınmamış olanların bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.

SORU 6:
Vergi sorumlusu kavramını açıklayınız ve hangi hallerde vergi sorumluluğunun söz konusu
olacağını ana hatlarıyla açıklayınız.

CEVAP 6:
Kendileri vergi yükümlüsü olmamakla (vergiyi doğuran olay şahsında gerçekleşmemekle) birlikte vergisi ödenmesi bakımından (veya vergiye ilişkin şekli ve maddi ödevlerin yerine getirilmesi bakımından) alacaklısı vergi dairesine muhatap olan gerçek ve tüzel kişilere vergi sorumlusu denir.
Vergi sorumluluğu yasal (kanuni) temsil ve vergi tevkifatı (stopaj) hallerinde sözkonusu olur.
Küçük ve kısıtlılar ve tüzel kişilerde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
Yine başta Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları olmak üzere vergi tevkifatının öngörüldüğü hallerde de vergi kesintisi (tevkifat stopaj) yapanlar vergi sorumlusudur.

SORU 7:
quot;Vergi istisnasıquot; ve quot;vergi muafiyetiquot; kavramlarını açıklayınız ve birer örnek veriniz.

CEVAP 7:
Vergi istisnası aslında vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yasanın açık hükmü uyarınca vergi dışı tutulmasıdır. Örneğin gelir vergisinde gayrimenkul sermaye iratlarında (mesken olarak kiraya verilme halinde) ücretlerde (özel indirim-telif kazançları istisnası gibi) olduğu gibi.
Vergi muafiyeti aslında vergi yükümlüsü olması gereken gerçek veya tüzel kişinin yasanın açık hükmü uyarınca vergi dışı tutulmasıdır. Örneğin orduevleri askeri kantinler darphaneler damga matbaası diplomat muaflığı gibi.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın